adamov

Adamov

Město

Město Adamov se nachází přibližně 15 km severně od Brna v Drahanské vrchovině v místě, kde se stýkají hluboká a zalesněná údolí řeky Svitavy a Křtinského potoka. Město leží v okrese Blansko a nedaleko něj se nachází turisticky velmi atraktivní oblast CHKO Moravský kras s patrně nejznámější jeskynní oblastí u nás. Historie osídlení v této oblasti sahá až do pravěku, což dokládají mnohé archeologické nálezy.
Město Adamov vděčí za svůj rozvoj a vlastně za celou svou existenci průmyslu s níž je jeho historie úzce spjata. Na snímku není periferie, jak by se možná mohlo na první pohled zdát, nýbrž naopak střed města, které postupně vznikalo okolo místních továren. V té v pozadí výroba dosud funguje pod značkou ADAST-Systems.
Město Adamov vděčí za svůj rozvoj a vlastně za celou svou existenci průmyslu s níž je jeho historie úzce spjata. Na snímku není periferie, jak by se možná mohlo na první pohled zdát, nýbrž naopak střed města, které postupně vznikalo okolo místních továren. V té v pozadí výroba dosud funguje pod značkou ADAST-Systems.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Historie Adamova je úzce spjata se zdejší železářskou výrobou, jejíž počátky sahají až do roku 1360. V té době pracovaly v údolí Svitavy i Křtinského potoka četné hamry zpracovávající místní tavitelné rudy. Podle nich se také původní osada nazývala Hamry a byla v držení moravských markrabí, později pánů z Boskovic a posléze Lichtenštejnů. Název Adamov se poprvé objevuje v první polovině 16. století. K velkému rozmachu zdejšího železářství přispělo kolem roku 1743 vybudování dřevouhelné Františčiny huti, u níž pak vznikly dělnické kolonie Josefov a Karlov. Samostatnou obcí se Adamov stal v roce 1832. V devatenáctém století také proběhla přestavba železáren a vybudování strojírny. Vývoj zdejšího těžkého průmyslu pak pokračoval i ve dvacátém století. Zdejší strojírny převzaly v období první republiky plzeňské Škodovy závody, v roce 1945 došlo k zestátnění a v roce 1949 pak k přejmenování na Adamovské strojírny (ADAST). Dnes firma působí pod názvem ADAST-Systems, řada původních průmyslových areálů je však dnes opuštěná, nebo v nich působí jiné firmy. K největšímu rozvoji obce došlo především v 50. - 80. letech 20. století, kdy probíhala rozsáhlá výstavba nových sídlišť spojená z rozvojem sítě škol, kulturních zařízení, obchodů a služeb. Díky tomuto rozmachu byla obec Adamov 1.7.1964 povýšena na město. Dnes má Adamov cca 5000 obyvatel a skládá se v podstatě ze tří částí – střed města v hlubokém údolí Svitavy tvoří především průmyslové areály strojíren, kostel a několik domů z původní obce, novější obytné celky jsou pak soustředěny na protilehlých stranách údolí v částech nazývaných Horka (taktéž Adamov I.) a Adamov II. - III. (také Kolonie a Ptačina), přičemž výškové rozdíly mezi dnem údolí a sídlišti jsou zde velmi výrazné.

Železniční a silniční doprava

Železnice vedená podél řeky Svitavy z Brna do České Třebové prochází Adamovem již od roku 1849. Stavba probíhala od roku 1843 a zejména v úzkém údolí mezi Brnem a Blanskem se stavitelé museli vypořádat s obtížným terénem i za pomoci 10 tunelů. V roce 1869 byla trať zdvoukolejněna a dlouhá léta pak plnila úlohu jedné z nejdůležitějších tratí v Rakousko-Uhersku (spojnice Vídeň - Praha) i později v samostatné Československé republice. Její význam poklesl po dokončení trati z Brna přes Havlíčkův Brod. Teprve v letech 1996 – 1999 došlo k elektrizaci a celkové modernizaci tratě. Ta je dnes pod číslem 260 součástí I. tranzitního koridoru a znovu tak vzrostl její význam v nákladní i v osobní rychlíkové dopravě. Na trati jezdí vlaky všech kategorií, v Adamově však zastavují pouze vlaky osobní. Ty jsou součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) jako linka S2 (Křenovice – Sokolnice – Brno – Adamov – Blansko – Skalice nad Svitavou – Letovice). Na trati je zavedena plná integrace a Adamov je v rámci IDS JMK zařazen jako zóna 225. Kromě železniční stanice Adamov se na území města nachází ještě zastávka Adamov - zastávka, která je blíže k místní části Horka a průmyslovým areálům. Do železniční stanice Adamov je také zaústěna vlečka Adamovských strojíren, která několika rozvětveními propojovala místní areály strojíren, dnes je však již bez provozu a v některých místech jsou již koleje vytrhané.
Do železniční stanice Adamov ležící na trati č. 260 právě přijela elektrická jednotka řady 560 jako osobní vlak linky S2 IDS JMK z Brna do Letovic.
Do železniční stanice Adamov ležící na trati č. 260 právě přijela elektrická jednotka řady 560 jako osobní vlak linky S2 IDS JMK z Brna do Letovic.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Po silnici je možné dostat se do Adamova v podstatě jen ze tří směrů. Nejdůležitější je silnice II. třídy č. 374 z Brna přes Bílovice nad Svitavou, která v Adamově končí a pokračuje pak dále jako silnice III. třídy údolím Křtinského potoka, kde se poté větví směrem na Křtiny nebo na Blansko. Třetí silnice, která přichází do Adamova je silnice III. třídy z Brna přes obce Soběšice a Útěchov.
Návštěvníka města, který vystoupí z vlaku většinou uvítá takovýto obrázek. Hned vedle staniční budovy již čeká přistavený autobus, který cestující dopraví do vzdálenějších částí Adamova, v tomto případě do sídliště Adamov III.
Návštěvníka města, který vystoupí z vlaku většinou uvítá takovýto obrázek. Hned vedle staniční budovy již čeká přistavený autobus, který cestující dopraví do vzdálenějších částí Adamova, v tomto případě do sídliště Adamov III.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Spojení Adamova s okolním světem pomocí veřejné dopravy obstarává především železnice. Kromě ní je vedena do Adamova pouze jediná linka pravidelné autobusové dopravy. Je to linka č. 728157 (v IDS JMK označená číslem 157) Vyškov – Adamov, přičemž se jedná jen o několik spojů během dne. Dopravcem na této lince je společnost VYDOS Bus a spoje jsou ukončeny u železniční stanice Adamov. Bez zajímavosti ovšem není skutečnost, že obec Útěchov, ležící jen pár kilometrů od Adamova, je obsluhována linkami 43 a 57 brněnské MHD.
V Adamově se můžeme setkat s pouhými dvěma pravidelnými linkami autobusové dopravy. Jedna je meziměstská, druhá je linkou zdejší městské dopravy. Právě městský autobus je zachycen při příjezdu k železniční stanici, kde je již netrpělivě očekáván cestujícími.
V Adamově se můžeme setkat s pouhými dvěma pravidelnými linkami autobusové dopravy. Jedna je meziměstská, druhá je linkou zdejší městské dopravy. Právě městský autobus je zachycen při příjezdu k železniční stanici, kde je již netrpělivě očekáván cestujícími.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)

Městská doprava v Adamově (sepsáno na základě osobní návštěvy v srpnu 2009)

Ačkoliv Adamov patří mezi menší města, je zde provozovaná samostatná městská doprava. Tu představuje jediná autobusová linka spojující jednotlivé části města. Městská doprava zde byla zavedena pravděpodobně někdy v období 50. - 60. let kdy probíhala již výše zmíněná výstavba nových sídlišť. Provozovatelem byl v té době nejspíše blanenský okresní závod ČSAD (d.z. 601). V letech 2005 – 2007 její provoz zajišťovala Autoškola Pernica z blízkých Kotvrdovic a jezdily zde autobusy Karosa B732. V roce 2007 provoz převzal dopravce ČAD Blansko, což je vlastně nástupnická firma původního ČSAD. Zdejší linka městské dopravy má licenční číslo 715721, je však plně zaintegrovaná do IDS JMK a v rámci tohoto systému má označení číslem 215.
Dvě Karosy B732 (5B3 5617 a 5B3 5618) zajišťující provoz MHD Adamov se setkaly na konečné zdejší linky Horka, točna. Zatímco vůz vpravo se za chvíli vydá na cestu, ten vlevo je zde pouze odstavený a vyjede znovu až v odpolední špičce.
Dvě Karosy B732 (5B3 5617 a 5B3 5618) zajišťující provoz MHD Adamov se setkaly na konečné zdejší linky Horka, točna. Zatímco vůz vpravo se za chvíli vydá na cestu, ten vlevo je zde pouze odstavený a vyjede znovu až v odpolední špičce.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Trasa linky je následující:
215 (715721): Adamov III., točna – Adamov III. – Adamov, Kolonka – Adamov, žel. st., točna (na znamení) – Adamov, žel. st. – Adamov, žel. zast. – Adamov, obchodní dům – Adamov, Horka – Adamov, Horka, točna
Na zastávce Adamov III. cestující nastupují do městského autobusu, který s nimi potom zamíří z prudkého kopce dolů do údolí Svitavy a přes železniční stanici na opačný konec města do části zvané Horka.
Na zastávce Adamov III. cestující nastupují do městského autobusu, který s nimi potom zamíří z prudkého kopce dolů do údolí Svitavy a přes železniční stanici na opačný konec města do části zvané Horka.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Provoz na lince je v pracovních dnech zajišťován mezi 5:00 – 20:00, o víkendech a volných dnech potom pouze mezi 12:00 – 20:00. Intervaly mezi jednotlivými spoji jsou v pracovních dnech ve špičkách kolem 30 min., mimo špičku jsou přibližně 60 min., o víkendech a volných dnech se pohybují mezi 60 – 120 min. Důležité je ovšem podotknout, že provoz na lince je organizován především v návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků v železniční stanici Adamov. Jejím hlavním účelem je totiž návoz a odvoz cestujících k/od vlaků a jejich následný rozvoz do obytných částí Adamova. Samotná doprava cestujících po městě je vlastně až druhořadým úkolem, i když dříve hrál určitě velkou úlohu i návoz pracujících do místních strojíren. Návaznostem na vlaky je přizpůsoben i jízdní řád, který u všech spojů počítá s čekací dobou na zastávce u železniční stanice i u železniční zastávky. U té jízdní řád počítá s minutovým rozdílem mezi příjezdem a odjezdem, u železniční stanice je rozdíl mezi příjezdem a odjezdem 4 nebo 5 minut (záleží na tom kterém spoji), navíc je v jízdním řádu garantována čekací doba 4 minuty při případném zpoždění. Čekání na vlak se zde skutečně striktně dodržuje a řidiči neodjedou ze zastávky dříve, než cestující stačí přestoupit. Všechny spoje na lince jsou vedeny po výše uvedené trase bez větvení nebo zkracování spojů. Projetí celé trasy trvá dle jízdního řádu v závislosti na spoji 15 nebo 16 minut, občas se ale protáhne právě kvůli výše popsanému čekání na vlak.
Městský autobus zachycený během krátké přestávky na konečné Adamov III., točna.
Městský autobus zachycený během krátké přestávky na konečné Adamov III., točna.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Jak již bylo řečeno, linka je plně integrována do IDS JMK a platí zde tedy obvyklý tarif v plném rozsahu. Jízdné lze uhradit buď pomocí čipové karty nebo předem zakoupené jízdenky. Jízdné je možno uhradit také v hotovosti u řidiče autobusu, který v takovém případě vydá jízdenku z elektronické pokladny.
Provoz MHD Adamov je organizován především v návaznosti na osobní vlaky linky S2. Situaci po příjezdu vlaku zachycuje tato fotografie, kde vidíme dva městské autobusy čekající na cestující z vlaku, aby se poté vydaly na cestu do opačných částí města, kde se nacházejí hlavní sídelní celky. V pravé části snímku také vidíme zastávkový označník IDS JMK.
Provoz MHD Adamov je organizován především v návaznosti na osobní vlaky linky S2. Situaci po příjezdu vlaku zachycuje tato fotografie, kde vidíme dva městské autobusy čekající na cestující z vlaku, aby se poté vydaly na cestu do opačných částí města, kde se nacházejí hlavní sídelní celky. V pravé části snímku také vidíme zastávkový označník IDS JMK.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Jízdní řády jsou provedeny v jednotném stylu IDS JMK. Jsou v linkovém provedení s uvedením odjezdů ze všech zastávek na trase, přičemž jsou odděleny na dva samostatné papíry pro spoje v pracovních dnech a víkendové spoje. U zastávky Adamov, žel. st. jsou mezi řádky s časy příjezdů a časy odjezdů vloženy ještě další tři řádky, kde jsou u každého spoje linky 215 kurzívou uvedeny také odjezdy spojů navazujících linek, tedy železniční linky S2 ve směru Křenovice a ve směru Letovice a autobusové linky 157 ve směru Vyškov. Pokud v dané době na linku 215 v některém ze směrů žádný jiný spoj nenavazuje, zůstává pak příslušné políčko prázdné.
Autobus MHD přijíždí na konečnou Horka, točna. Autobusy zajišťující provoz na zdejší MHD jsou parkovány jen tak na ulici, a tak se bohužel na pravém boku tohoto vozu realizoval neznámý „umělec“. I s tímto „uměleckým dílem“ však autobus běžně jezdí, vzhledem k jeho stáří a celkovému stavu již zřejmě nemá smysl investovat do nového laku.
Autobus MHD přijíždí na konečnou Horka, točna. Autobusy zajišťující provoz na zdejší MHD jsou parkovány jen tak na ulici, a tak se bohužel na pravém boku tohoto vozu realizoval neznámý „umělec“. I s tímto „uměleckým dílem“ však autobus běžně jezdí, vzhledem k jeho stáří a celkovému stavu již zřejmě nemá smysl investovat do nového laku.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Zastávky jsou označeny jednotnými označníky IDS JMK, kde je na desce jednotný piktogram stylizovaného vozidla, logo IDS JMK a číslo zóny, název zastávky a číslo linky s uvedením směru. Pod touto deskou je potom plocha, na kterou se vylepují jízdní řády, které však nejsou nijak chráněny proti vnějším vlivům. Zastávky jsou také vybaveny zastávkovými přístřešky. Nejstarší jsou plechové čekárny natřené zelenou barvou a doplněné také zábradlím, jehož původním účelem bylo usměrňovat nástup cestujících pomocí průchodu v místě, kde zastaví přední dveře autobusu. Toto se však dnes už příliš nedodržuje. V takovéto podobě jsou zastávky Adamov III., Kolonka, Žel.st. (na všech pouze ve směru Horka, v opačném směru na těchto zastávkách čekárna není) a Obchodní dům (pouze ve směru Adamov III., v opačném směru plní funkci přístřešku přesah střechy zde umístěných informačních vitrýn). V posledně jmenované zastávce však autobus ve směru Adamov III. nezastavuje u staré čekárny, ale o kousek dále, kde je novější nástupní hrana s na dnešní dobu trochu předimenzovanou čekárnou s ocelovou konstrukcí a plexisklovou výplní stěn. Na zastávkách Adamov III,točna a Horka je potom umístěn nejnovější typ přístřešku s ocelovou konstrukcí, dřevěnou výplní stěn a střechou z tzv. „bonského šindele“. Žádný zastávkový přístřešek není umístěn na zastávkách Horka,točna, Žel.st.,točna a Žel.zast. Žádnou ze zastávek také netvoří zastávkový záliv a autobus zastavuje pouze u okraje silnice. To ale není až takový problém, neboť celkově není provoz na silnicích v Adamově nikterak hustý a stanicující autobusy tak nezpůsobují výrazné problémy.
Zastávka Adamov, Kolonka se starým typem čekárny a dříve typickým zábradlím. V době pořízení fotografie zde nebyl žádný cestující a autobus tak zastávku pouze projel.
Zastávka Adamov, Kolonka se starým typem čekárny a dříve typickým zábradlím. V době pořízení fotografie zde nebyl žádný cestující a autobus tak zastávku pouze projel.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Provoz MHD v Adamově zajišťují tři vozy Karosa B732. V minulosti se zde vystřídalo několik různých vozidel, většinou pocházejících od jiných dopravců a místním provozovatelem MHD byly zakoupeny jako ojeté. Jezdilo zde např. několik různých autobusů pocházejících z Dopravního podniku města Hradce Králové. Probíhaly i výměny městských vozidel mezi provozy MHD v Adamově a sousedním Blansku, které zajišťuje stejný dopravce, takže složení vozového parku co se týče konkrétních vozidel zde není stálé. Platí ale, že jsou zde nasazovány výhradně vozy v městském třídveřovém provedení. Ze současných (2009) tří vozidel jsou dvě Karosy po provedení GO, třetí je v původním stavu. Vzhledem k zařazení MHD do IDS JMK jsou generálkovaná vozidla vybavena digitálními linkovými orientacemi. Na čele a boku se na nich objevuje číslo linky (215) a směr jízdy (buď Adamov III. nebo Adamov Horka). Na zadním panelu je potom pouze číslo linky. Třetí autobus je označován pouze cedulovými orientacemi na stejných místech. Trasa je v tomto případě vypsána v obecné podobě jako „Adamov, Horka – Adamov, obchodní dům – Adamov, žel.st. – Adamov III.“ Kromě toho jsou vozy označeny i „kursovkami“ umístěnými v pravém i levém rohu předního skla v podobě „215 01“ a „215 02“. U předních dveří jsou pro odbavení cestujících vozy dále vybaveny označovačem jízdenek a řidič má k dispozici elektronickou pokladnu.
Autobus MHD v zastávce Adamov, Horka, která je vybavena novým přístřeškem, na kterém je však název zastávky chybně uveden jako Adamov, Komenského. Ze snímku je také patrné, v jak členitém terénu je město Adamov vystavěno. Fotografován je od vchodu zdejší základní školy, za zastávkou je průhled do údolí s několikapatrovou správní budovou Adamovských strojíren a v pozadí pak zalesněný svah protilehlé strany údolí.
Autobus MHD v zastávce Adamov, Horka, která je vybavena novým přístřeškem, na kterém je však název zastávky chybně uveden jako Adamov, Komenského. Ze snímku je také patrné, v jak členitém terénu je město Adamov vystavěno. Fotografován je od vchodu zdejší základní školy, za zastávkou je průhled do údolí s několikapatrovou správní budovou Adamovských strojíren a v pozadí pak zalesněný svah protilehlé strany údolí.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
V provozu se vyskytují současně nejvýše dvě vozidla. Provoz je organizován tak, že první pořadí je celodenní, druhé tzv. „šejdrové“, tedy autobus vyjíždí jen ve špičkách. Během dne se ovšem v provozu vystřídají všechny tři autobusy, protože na celodenním pořadí se v době kolem poledne nestřídají řidiči na jednom vozidle, ale autobusy se vzájemně vymění. Jinými slovy provoz zajišťují tři řidiči se třemi vozy, přičemž každý si na svou službu bere „svůj“ autobus. Toto samozřejmě nemusí být dogma, ale v době návštěvy autora tomu tak bylo.
Původně královéhradecký vůz Karosa B732 (BKA 56-57, ex. ev.č. 141) odstavený na parkovišti u zastávky Adamov, obchodní dům. Na linku vyjede až odpoledne, kdy budou na zajištění provozu potřeba dva autobusy.
Původně královéhradecký vůz Karosa B732 (BKA 56-57, ex. ev.č. 141) odstavený na parkovišti u zastávky Adamov, obchodní dům. Na linku vyjede až odpoledne, kdy budou na zajištění provozu potřeba dva autobusy.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
Využití městské dopravy je v Adamově poměrně značné. Důkazem je na tak malé město velmi solidní nabídka spojů. Důvodem však nejsou ani tak vzdálenosti jako spíše značné převýšení mezi jednotlivými částmi města. Pěší přesun je tak i pro zdravého jedince zdatným fyzickým výkonem. Menší výhradu lze mít snad jen k vozovému parku, který je složen výhradně ze starších, navíc vysokopodlažních autobusů. Co se ovšem týče bezbariérovosti MHD, dlužno podotknout, že nasazení nízkopodlažních autobusů by beztak nic moc nevyřešilo. Kvůli těžkému terénu a nedostatku místa při výstavbě města je přístup k mnoha objektům možný jen systémem schodišť a prudkých šikmých ramp a chodníků. Adamov zkrátka není a zřejmě nikdy nebude městem, kde by se seniorům a handicapovaným občanům žilo snadno. Vzhledem k dobré návaznosti mezi městskými autobusy a vlaky, které vás za dvacet minut dopraví přímo do centra Brna, je však s přihlédnutím na možnost cestování na jeden jízdní doklad v rámci IDS pro mnoho pravidelně dojíždějících veřejná doprava jasnou volbou. Dá se tedy říci, že MHD Adamov je dobrým příkladem spolupráce mezi různými druhy dopravních prostředků, které si nekonkurují, ale naopak se vhodně doplňují.
Zajímavou dopravní stavbou je také tento objekt. V dolní úrovni prodejny přístupné z levé části snímku je vstup do venkovního výtahu, který pak vychází na povrch výtahovou a schodišťovou věží, ze které je pak pomocí lávky přímý přístup k panelovým domům v pravé části snímku.
Zajímavou dopravní stavbou je také tento objekt. V dolní úrovni prodejny přístupné z levé části snímku je vstup do venkovního výtahu, který pak vychází na povrch výtahovou a schodišťovou věží, ze které je pak pomocí lávky přímý přístup k panelovým domům v pravé části snímku.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)
S popisem města Adamova a především jeho městské dopravy se rozloučíme symbolicky snímkem pořízeným z lávky pro pěší přes adamovské nádraží, který u železniční stanice zachycuje městský autobus čekajícího na příjezd osobního vlaku a tím pádem i většinu cestujících, kteří využijí jeho služeb.
S popisem města Adamova a především jeho městské dopravy se rozloučíme symbolicky snímkem pořízeným z lávky pro pěší přes adamovské nádraží, který u železniční stanice zachycuje městský autobus čekajícího na příjezd osobního vlaku a tím pádem i většinu cestujících, kteří využijí jeho služeb.
Foto Roman Bezemek (19. 8. 2009)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20